Fiskaa.jpgcontrast1.jpg

Friundervisningen - skolen for de voksne

Av Harald Maaland

 

Hansen Hjelbak

Kjell Hansen og Herman Hjelbak var sentrale i Friundervisningen i Strand; Hansen som daglig leder fra 1970 til 2011,      Hjelbak som mangeårig kursleder og styreformann fra 1992 til 2011. (Foto: Strandbuen)

 

Et av de viktigste trekkene ved samfunnsutviklingen i Norge etter den andre verdenskrigen, er det vi gjerne kaller utdanningseksplosjonen. Inntil ungdomsskolen ble gradvis gjennomført over hele landet i 1960-årene, var det sjuårig obligatorisk folkeskole i Norge. De første årene etter krigen var det fremdeles mange som gikk rett fra folkeskole til jobb, 14-15 år gamle. I skoleåret 1945-46 var det litt over 15.000 gymnaselever i Norge. Tretti år senere var tallet nesten firedoblet. I dag går alle en tiårig obligatorisk grunnskole, de aller fleste fortsetter tre år på videregående skole, og svært mange tar også høyere utdanning.

Dette har betydd en gjennomgripende endring av det norske samfunns- og arbeidslivet; kravet til formell og teoretisk kompetanse er et helt annet i dag enn for et par generasjoner siden.

De offentlige, ordinære skolene og utdanningsveiene – grunnskole, videregående skole, høyskole og universitet – er hovedstammen i denne utviklingen. Et viktig supplement har vært frivillige kurs og voksenopplæring.

Det finnes en rekke organisasjoner som tilbyr slike kurs og utdanning. En av de mest sentrale har vært Friundervisningen, siden 1965 også kalt Folkeuniversitetet. Den skriver seg helt tilbake til 1864, da Studentersamfundets Fri Undervisning ble opprettet i Oslo. Tanken var å la mennesker utenfor det akademiske miljøet få del i den kunnskapen som fantes i universitetsmiljøet i Oslo. Senere kom avdelinger i Bergen og Trondheim til, og i 1948 ble Norske Studenters Friundervisning stiftet som landssammenslutning. Fra universitetsbyene spredte virksomheten seg til mindre byer og tettsteder.

Strand først i Rogaland

Strand var det første stedet i Rogaland hvor Friundervisningen etablerte seg. Det skjedde i 1951, da Trygve Jonsson ble ansatt som studielektor i et samarbeid mellom Studentersamfundets Fri Undervisning, Stavanger Electro-Staalverk A/S og Strand kommune. Stålverket skaffet penger, kommunen holdt lokaler. I starten var kursene i første rekke beregnet for stålverksansatte, men snart kom også andre til. Det ble etter hvert undervist i så forskjellige fag som engelsk, fransk, bokføring, tegning, kunstforståelse, maling, sløyd, søm, esperanto, psykologi, bil- og motorlære, maskinlære og andre yrkeskurs, altså en blanding av teoretiske fag, yrkesfag og rene hobbykurs. Rundt 30 prosent av kursdeltakerne den første tiden var unge strandbuer som ville lære seg engelsk. Før andre verdenskrig var tysk det viktigste fremmedspråket i Norge, etter krigen ble engelsk dominerende. Men det tok tid før engelskundervisningen i den ordinære skolen ble omfattende, så mange følte nok behov for ekstra opplæring i engelsk.

Friundervisningens satsing i Strand viste seg populær og vellykket, og snart spredte den seg til andre industristeder som Sauda, Odda og Mo i Rana. Fra 1952 til 1960 var lektor Rolf Tryggeseid ansvarlig for kursene, senere overtok magister Ingrid Pettersen. I 1962 ble Friundervisningen i Strand skilt ut som egen avdeling med et lokalt styre under ledelse av Leiv M. Tungesvik. Kommunestyret oppnevnte Knut A. Jøssang til sin representant i styret.

Oppslutningen var litt varierende utover 1960-tallet. I 1958/59 var det 148 deltakere på kurs i engelsk, fransk, tysk, metallsløyd og diverse hobbykurs. I 1963 var det 122 deltakere fordelt på 21 klasser i engelsk, tysk, norsk og en del praktiske fag. Noen av kursene foregikk på Heia, Idse og i Bjørheimsbygd, men de fleste på Jørpeland. I 1964 var det 148 deltakere fordelt på 16 klasser, men i 1965 var tallet sunket til 64 deltakere på 6 kurs. Ifølge referater fra styremøter på denne tiden var det problemer med å få nok påmeldte til de planlagte kursene. I januar 1965 ble det holdt et møte mellom flere organisasjoner som drev kursvirksomhet og som hadde samme problem. De diskuterte et mulig samarbeid om påmeldingen, men det framgår ikke av referatene hvordan det gikk. Det var på denne tiden at fjernsynet etablerte seg som sentrum i stuene rundt omkring i Norge; kanskje det gikk litt ut over andre fritidsaktiviteter?

Ungdomsskole- og gymnasfag

I 1970 ble Kjell Hansen ansatt som studiesekretær, og fra 1984 fortsatte han som studierektor i en 50 prosent stilling. Hansen ledet Friundervisningen i Strand helt til virksomheten ble avsluttet i 2011. På denne tiden kom det et nytt element inn i kursvirksomheten: undervisning fram mot deleksamen i ungdomssskolefag. Midt på 1960-tallet ble den sjuårige folkeskolen erstattet med niårig grunnskole, og etter hvert var det mange med folkeskoleeksamen som så behovet for å «oppgradere» til eksamen fra den niårige skolen for å komme videre. Friundervisningen holdt slike kurs i engelsk og matematikk, senere også i norsk og tysk. Slik ble Friundervisningens tilbud på noen felt et direkte supplement til den offentlige skolen.

Tilsvarende deleksamenskurs ble også holdt for diverse fag på gymnaset (videregående). Her var det særlig mange kvinner i voksen alder som deltok. De første tiårene etter krigen var det mange kvinner som giftet seg unge og stiftet familie tidlig, og som senere fikk lyst til og behov for å skaffe seg mer utdanning. Da var det praktisk å kunne ta slik videreutdanning gradvis og på fritiden hjemme i Strand, i stedet for å måtte pendle til Stavanger. Med en til to kurskvelder i uka kombinert med hjemmestudier var det mange som etter hvert skaffet seg også høyere utdanning, for eksempel som lærer. Bjørg Heggland fortalte til Strandbuen i mai 2011 hvordan hun hadde gått kveldsgymnas og senere blitt lærer. Ingvild Strand fortalte i 1992 til Stavanger Aftenblad om en tilsvarende utdanningsvei – hun kombinerte en stilling som håndarbeidslærer med kveldgymnas, og gikk deretter på lærerskolen.

Det var alltid stor påmelding til disse deleksamenskursene – ofte opptil 80 deltakere som vanligvis valgte å ta eksamen i to-tre fag i året. Kursene fortsatte i mange år, helt opp mot år 2000. Dette er et av de viktigste utviklingstrekkene i Norge på 1970-tallet og utover: kvinnenes inntog i høyere utdanning og det betalte arbeidsliv. Til denne utviklingen bidro altså også Friundervisningen. Og det pågikk lenge – i 1992 var 80 prosent av elevene ved Friundervisningen i Strand stadig kvinner.

Gullalderen

1970- og -80-årene var i det hele tatt Friundervisningens gullalder. Det var ikke bare teoretiske fag på ungdomsskole- og gymnasnivå som trakk folk, det var også god oppslutning om såpass eksotiske hobbykurs som makramé og japansk broderi. Veldig populære i mange år var kurs i porselensmaling og båtførerkurs. Mot slutten av 70-årene tilbød Friundervisningen dessuten stadig flere yrkesrettede kurs – teknisk tegning, sprengningssertifikat, sveising, førerkort klasse 2, for eksempel. Ikke minst ble slike kurs viktige etter konkursen på Stålverket i 1977-78, da mange arbeidsledige hadde behov for ny opplæring. Det gjaldt blant annet sertifiseringskurs for maskin- og truckførere og andre yrkesrettede kurs, men det ble også gitt kurs i engelsk med tanke på tidligere stålverksansatte som nå skulle ut på oljeplattformer i Nordsjøen, hvor de trengte engelsk.

Mange kurs ble arrangert i samarbeid med næringslivet og/eller kommunen, alt etter behov. Videreutdanningskurs for lærere ble arrangert i samarbeid med lærerhøyskolen, noe som betydde mye for lærerkompetansen i Strand. Kurs ble holdt i fagene norsk, biologi, historie, forming og spesialpedagogikk. På syttitallet ble det også holdt handelsskolekurs.

Utover 1980-tallet var oppslutningen rekordhøy: I 1984 ble det holdt 90 kurs med 898 deltakere; i 1985 92 kurs med 1000 deltakere, i 1987 103 kurs med 1174 deltakere. Viktig var det at kursvirksomheten i denne perioden også fikk stor offentlig støtte – etter at Lov om voksenopplæring kom i 1976, ble dette ansett som en viktig offentlig oppgave. I 1979 fikk Friundervisningen i Strand ca. 150.000 kroner i statsstøtte, mens kommunen bidro med 35.000 og Rogaland fylke med 17.000. Deltakerne betalte til sammen 91.000 kroner i kursavgift. Statstilskuddet kom i 1980 helt opp i 234.000 kroner, det høyeste noen gang. I 1982 ble det redusert til 79.000 kroner, men steg utover mot slutten av 1980-tallet igjen, til 175.000 i 1987. Det kommunale tilskuddet var det året på 54.000 kroner, mens den samlede deltakeravgiften da var kommet helt opp i 440.000 kroner.

Senere ble de offentlige tilskuddene kraftig redusert, inntil de utover på 2000-tallet ikke utgjorde mer enn rundt 15.000 kroner årlig. Stat og kommune så åpenbart ikke behovet for denne typen voksenopplæring som så stort etter at stadig flere fikk sin opplæring gjennom videregående skoler og høyere utdanning.

Nedtur etter 2000

Oppslutningen om Friundervisningen i Strand holdt seg forholdsvis god også utover 1990-tallet, med 700 kursdeltakere i 1992 og 5-600 deltakere midt på 90-tallet. Etter 2000 sank oppslutningen kraftig – til 270 deltakere i 2004, 177 i 2007, 225 i 2008, 133 i 2009 og 202 i det siste året, 2010. De siste ti årene var det nesten bare datakurs og sertifiserende kurs, basert på behov hos bedriftene. Blant annet samlet datakurs for pensjonister 2-300 deltakere. Behovet for voksenopplæring hadde åpenbart forandret seg, redusert av den kraftige utbyggingen av videregående og høyere offentlig utdanning.

I tillegg må det nevnes at Friundervisningen i Strand var en av fødselshjelperne til SUFYR – Senioruniversitetet for Ytre Ryfylke. SUFYR ble opprettet høsten 2004 i samarbeid med Friundervisningen i Strand og Strand bibliotek. Første forelesning ble holdt i januar 2005. FU Strand skaffet en startkapital på kr. 10.000 og administrerte SUFYR de første årene, og tiltaket fikk stor oppslutning.

I 2011 var det slutt for Friundervisningen i Strand. Avdelingen ble fusjonert med FU Vestlandet og ble dermed styrt fra regionkontoret i Bergen. Kjell Hansen gikk av som leder, og det ble aldri ansatt noen ny person til å fortsette virksomheten. Senere har det ikke vært kurs i Friundervisningens regi i Strand. Men i den aktive perioden på 60 år fra 1951 til 2011 var rundt 25.000 deltakere innom Friundervisningens kurs i Strand, og fullføringsprosenten var svært høy. Det var også god tilgang på lokale lærerkrefter. Behovet for slike kurs var i denne perioden stort, men kursene gjorde seg ikke selv. Særlig gjorde Kjell Hansen, daglig leder for virksomheten i førti år, en utrettelig innsats for å få kurstilbud på beina og strandbuer til å fylle opp plassene. Også Herman Hjelbak spilte en viktig rolle, både som kursleder i mange år og som styreleder fra 1992 til 2011.

Kilder: Strand Friundervisnings eget arkiv, Strandbuen, Stavanger Aftenblad.

 

 

Joomla templates by a4joomla