Bedehuset på Tjøstheim

Publisert onsdag 11. august 2021 19:27
Treff: 691

 

I Folk i Ryfylke utgitt av Ryfylkemuseet i 2011 blir det opplyst at bedehuset på Tjøstheim blei først oppført som Tau Losje i 1898, men blei flytta til Tjøstheim i 1934. Bedehuset er framleis i bruk.

 Tjostheim Bedehus

Tjøstheim Bedehus (foto Ryfylkemuseet)

 

Tove Tjøstheim Eek har transkribert vedtektene til bedehuset:

Grundregler for Tjøstheim Bedehus

1

Bedehuset er oppført hved frivillege gaver, samt opptagelse av lån efter behov. Kautionisterne har betryggelse i huset, så lenge lånet varer.

2

Bedehuset eies til enhver tid av de i overnevnte kreds ( Tjøstheim ) som har gitt bidrag til huset og er 18 -år . Kun disse har stemmerett på husets anligender og valg av styre o.l.

3

Bedehuset skal benyttes til all kristelig verksamhet , og fremme av Guds rikes sak, der ikke strider i mot den rene Evangeliske Luterske lære , for indre og ytre mission , søndagskolearbeid avholdsarbeide , kvendeforeningen og andre kristelige sammenkomster , alt må ske sømmelig og med orden efter Guds ord.

4

Kjente og ukjente personer må ikke tillates at opptrede som ledere av møter i huset uten vedkommende har betryggende vitneskård fra kjende kristelige ledere.

5

Tomten til Bedehuset er gitt fritt av Rasmus Tjøstheim , så lenge huset benyttes som Bedehus . i tilfelle av ildebrand eller andre ødeleggelser oppføres nytt hus ( Bedehus ) på samme tomt. Dersom huset blir solgt til noget andet eller flyttet , så tilfalder tomten eiendommens ihendehaver .

6

Til at forestå huset velges en bestyrelse inden kredsen på 5 medlemmer.Tilbestyrelse må kun bekjennende kunne velges , der i liv og lære lever som krisne og tilstemmer disse grundregler krav i liv og lære .Bestyrelsen velger inden sin midte formand nest formand kaserer.Hvert styremedlem fungereri to, 2 år.undtagen de første valgte , Det første år utredes to-2 medlemmer efter loddtrekning ,senere 2-3 efter tur , de uttredende kan gjenvelges , alle valg sjer ved stemmesedler og på årsmøtet som bestemmes av styret , de som har flest stemmer efter valget står som varamen.

7

Bestyrelsen foreslår det dobbelte antal av de som skal velges , da er ikke valget bundet til de fåreslåtte.

8

Det påhviler bestyrelsen at det føres tilsyn med bedehuset i økonomisk henseende , og sørger for at den påveldende gjeld blir betalt i rette tid samt at huset holdes asurert og i tilfelle av ødeleggelse at åpføre nyt hus eller reparere samme så snart som mulig ligeledes sørges den over den åndelige virksomhet at møder blir avholdte mest mulig og ligeledes blir ledet i en fri ånd vidnemøder bønnemøder samtalemøder samt musikk aftensang o sv alt til felles oppbyggelse og åndelig udvikling.

9

Bestyrelsen fører husets regnskaper som hvert årsmøte legges frem i revidert orden.ligeledes enn beretning over årets virke styret er beslutningsdyktig i alle anligende når minst tre 3 av medlemmene er tilstede dog må enten forman eller nestforman være blant de tre 3.

10

Skulle så ske at huset skulde opphøre at være bedehus og bli solgt eller oppløst , så skal de tiloversblevne midler når all gjeld er betalt endsettes i en bank og bli stående der til kredsens folk igjen bestemmer at bygge nytt bedehus. De har da rett til at desponere over de i banken stående midler. Dog må det ikke komme i strid med disse grundregler. Er det intet bedehus oppført efter fem 5 års forløb , skal pengenes udtages av banken og fordeles mellom indre og ytre missioner. Bedehuset siste styre foretar forvaltningen av overnevnte midler , er der intet styre udnevner kredsen en komite av fem 5 troende medlemmer tilhørende Tjøstheim kreds.

11

Fårendring i disse grundregler eller tilleg av samme kan kun ske når 2/ 3 av de stemmeberettige medlemmer stemmer derfår og må da ske på årsmøte , forslag til forandring må være sendt styre en måne før årsmøt. Paragraf 2. 3, tre 3 kan ikke forandres .

Disse Grundregler er opplest og vedtatt på et almannamøte får kredsens stemmeberettige medlemmer søndag 3 juni 1934.